Na pomoc nawożeniu… hodowla N-Flex

22.05.2020

Rzepak ozimy jest gatunkiem o dużych wymaganiach pokarmowych i należy do roślin, których plon kształtowany jest w dużej mierze przez azot. Nawożenie azotowe rzepaku, ustalenie dawek i terminów zbioru rzepaku rodzi szereg problemów. Związane są one chociażby z trudnością oszacowania potencjalnego plonu, co powodowane jest z kolei zmiennością warunków siedliskowych i klimatycznych.

W ustaleniu zaleceń nie pomagają zmieniające się regulacje prawne na poziomie krajowym i unijnym, a dostosowywanie się rolników do limitów nawożenia generuje kolejne trudności. Ze względów zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych dawka azotu w żywieniu rzepaku musi więc zostać bardzo precyzyjnie określona. Naprzeciw tym bolączkom plantatorów wychodzi hodowla i postęp genetyczny. A działania specjalistów z tej dziedziny skierowane są na uzyskanie odmian bardziej bezpiecznych, w odniesieniu do potrzeb środowiska naturalnego i dostosowanych do optymalnego wykorzystania azotu.

Azot efektywnie wykorzystany

Eksperci z firmy LIMAGRAIN już od wielu lat uczestniczą w programach badawczych mających na celu uzyskiwanie odmian coraz lepiej dostosowanych do potrzeb rolników. Jednym z takich projektów jest badanie o nazwie Efektywność Wykorzystania Azotu (z ang. Nitrogen Use Efficiency, NUE), odnoszące się do rzepaku. Celem tego szeroko zakrojonego działania jest wyhodowanie odmian, które wydają najwyższy plon, nie tylko w warunkach optymalnego zaopatrzenia roślin w azot, ale także wtedy, gdy w uprawie pojawiają się niedobory tego składnika pokarmowego. Program ten w doświadczeniach hodowców z całego świata traktowany jest priorytetowo.

Na tropie doskonałych rozwiązań

W badaniach wielu europejskich ośrodków hodowlanych dokonano pomiarów indeksu wegetacji i plonu rzepaku ozimego w warunkach sztucznie wywołanego stresu azotowego, tzw. NUE index. Badanie to pozwala wyłonić odmiany, które nie tylko wyróżniają się najwyższym plonem w warunkach optymalnego zaopatrzenia roślin w azot, ale też utrzymują wysoki plon w warunkach stresu wywołanego niedoborami tego pierwiastka (z ang. N Efficient High Yield).

Odkrycie wysokoplonujących hybryd, także w warunkach niedostatecznego zaopatrzenia roślin w azot, to przełomowy krok w hodowli odmian rzepaku ozimego.

Pozwala bowiem na zachowanie i otrzymane odpowiedniej wielkości plonu, w warunkach, w których standardowe tradycyjne odmiany nie sprawdzają się.

efektywne wykorzystanie azotu

Osiągnięcie optymalnego plonu nasion rzepaku ozimego, a co z tym związane – satysfakcjonującego dochodu, możliwe jest już teraz, także w warunkach ograniczonej dostępności azotu. A wszystko dzięki hodowli, która dostarcza nietuzinkowych rozwiązań, w postaci odmian N-Flex.

N-Flex to obecnie najlepsza droga do sukcesu, w postaci optymalnego plonu i zadowalającego dochodu.

Znamiona sukcesu

 • Odmiany N-Flex w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych efektywniej wykorzystują dostępny azot.
 • Odmiany N-Flex w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych zapewniają najwyższą stabilność plonowania, zarówno w optymalnych warunkach dostępności azotu dla roślin, jak i wtedy, gdy notuje się niedobory tego pierwiastka.
 • Odmiany N-Flex gwarantują:
  • zrównoważoną produkcję,
  • maksymalne wykorzystanie azotu przez rośliny,
  • optymalny plon nasion najwyższej jakości,
  • satysfakcjonujący dochód.

Jacek Wojciechowski, Limagrain Polska