Agrility – Limagrain dla cyfrowych rozwiązań w rolnictwie

Limagrain wdraża najlepsze i najwydajniejsze rozwiązania, wykorzystuje możliwości drzemiące w technologii informatycznej. Współpraca ekspertów z dziedzin cyfryzacji oraz agronomii upraw zaowocowała powstaniem cyfrowej platformy – Agrility. To nowoczesne rozwiązanie pozwala jeszcze lepiej i efektywniej wykorzystać potencjał genetyczny odmian kukurydzy hodowli Limagrain.

Technologia Agrility obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań, których zastosowanie gwarantuje optymalne wykorzystanie zalet danej odmiany i jej możliwości produkcyjnych, przez cały okres wegetacji roślin, od wschodu nasion aż do zbiorów. Nadrzędnym celem tego innowacyjnego rozwiązania jest osiąganie jak najwyższych plonów, a w konsekwencji także zysków. Agrility umożliwia dostęp do różnych modułów rolnictwa precyzyjnego. Wykorzystuje wiele, różnorodnych narzędzi, takich jak modele upraw, zdjęcia satelitarne, analiza gleby, analiza mapy plonów.

Platforma Agrility zdobyła statuetkę Izydory 2023

W tegorocznym plebiscycie na produkty najbardziej przyjazne rolnikom platforma Agrility została uhonorowana statuetką Izydory 2023 w kategorii rolnictwo precyzyjne. To wszystko dzięki zaufaniu rolników.

Jest to dla Limagrain bardzo duża motywacja do dalszej wytężonej pracy nad produktami wspierającymi wydajność gospodarstwa!

Agrility przez cały sezon – wykorzystaj na swojej plantacji

Siew, czyli wykorzystać potencjał

Aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy odmiany i osiągnąć najwyższe plony warto dokładnie opracować działania agrotechniczne, poczynając od precyzyjnego zaplanowania siewu na danym polu. Od siewu właśnie zaczyna się uprawa, a od możliwości efektywnej kontroli tego procesu rozpoczął w 2016 r. funkcjonowanie projekt Agrility. Platforma rozpoczęła działanie od usługi:

Narzędzie to, na podstawie analizy zdjęć satelitarnych w połączeniu z modelami fizjologicznymi, pozwala na precyzyjne określenie gęstości siewu nasion kukurydzy na danym polu. Uwzględnia niejednorodność gleby, umożliwiając zastosowanie zmiennej gęstości siewu. Dzięki temu narzędziu możemy zapewnić rolnikom mapy siewu, pozwalające na dostosowanie obsady roślin do warunków pola.

W Limagrain, na podstawie analizy map biomasy ze zdjęć satelitarnych (wykonanych od pięciu do ośmiu lat temu), tworzone są mapy siewu dla poszczególnych pól. Obszary, ze względu na ich potencjał wydajności, podzielone są na maksymalnie pięć różnych stref plonów. Po dokonaniu klasyfikacji pola określana jest optymalna gęstość siewu dla każdej strefy. W tym procesie korzystamy z wyników testów z naszej rozległej sieci wieloletnich doświadczeń, a także z wiedzy naszych hodowców. W ten sposób, dla wszystkich typów gleb, możemy określić optymalną obsadę roślin na polu.

Wegetacja pod kontrolą

Platforma Agrility ma również na celu dostarczenie narzędzi, których używać można w celu kontroli warunków uprawy, praktycznie bez wychodzenia z domu. Służy temu usługa:

Polega ona na satelitarnym monitoringu biomasy, dokonywanym przy wykorzystaniu zdjęć NDVI (z ang. Normalized Difference Vegetation Index, znormalizowany różnicowy indeks wegetacji).

Aktualne mapy biomasy pozwalają na bieżąco kontrolować warunki uprawowe panujące na danym polu. Pozwala to na błyskawiczną identyfikację obszarów, na których pojawiają się problemy uprawowe oraz szybkie usunięcie ich przyczyny.

Zbiór, czyli jak trafić w punkt

Platforma Agrility umożliwia również prognozę daty zbioru kukurydzy na kiszonkę. Służy temu usługa:

Jak ułatwić planowanie zbiorów kukurydzy? Jak określić optymalny termin zbioru? W tym wypadku pomocą służą prognozy terminów zbiorów. Aktualne dane satelitarne wykorzystywane są do określenia zawartości suchej masy (MS) w roślinach kukurydzy. Informacje, w postaci zdjęć satelitarnych wskazują różne strefy w polu, w zależności od udziału suchej masy w roślinach. Zalecenia dotyczące terminu zbioru odnoszą się do konkretnych odmian znajdujących się na określonych stanowiskach.

Prognoza plonów

Platforma Agrifity dysponuje jeszcze jednym rozwiązaniem:

Usługa ta służy prognozowaniu plonów. Umożliwia oszacowanie prawdopodobnej wielkości zbiorów już na wczesnym etapie rozwoju biomasy roślin. Prognoza plonów dla wybranych odmian tworzona jest w oparciu o aktualną biomasę, w zależności od różnych scenariuszy pogodowych. Przedwstępny szacunek wielkości zbiorów odgrywa ważną rolę w dalszym planowaniu upraw.

Rolników zainteresowanych możliwością skorzystania z funkcji i usług platformy Agrility zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Limagrain!

Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film.
Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film.