Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO). Limagrain Polska Sp. z o.o. („Limagrain”) przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania prawa Internautów do ochrony prywatności. W Polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane i w jakim celu zbieramy, a także jak mogą Państwo nimi zarządzać.

 • Państwa dane osobowe są chronione.
 • Mają Państwo wpływ na to, jak dane są przetwarzane.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane zbierane automatycznie

Gdy nasze strony są wykorzystywane tylko do celów informacyjnych, czyli wówczas, gdy nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują swoich danych w inny sposób, np. wypełniając formularz, przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które do serwera przesyła przeglądarka użytkownika. Zbieramy dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilności: adres IP, data i godzina odwiedzin, treść żądania (konkretna strona), przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja przeglądarki, czas wizyty w danym miejscu, Państwa kliknięcia.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w części poświęconej plikom cookie.

Dane zbierane podczas rejestracji lub w związku z żądaniem kontaktu

Korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasze strony może wymagać zarejestrowania się albo wypełnienia innego rodzaju formularza. Podczas rejestracji zapytamy m.in. o login i hasło, jakiego będą Państwo używać w naszym serwisie, a także o inne dane identyfikujące (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (telefon. e-mail) i dotyczące reprezentowanego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa (imię, nazwisko, NIP, nazwa gospodarstwa, adres, kod pocztowy, areał).

W przypadku niektórych czasowych akcji promocyjnych Limagrain może zbierać Państwa dane za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych. Każdorazowo dane te będą zbierane wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody.

Limagrain przetwarza także dane osobowe przekazane nam przez Państwa, jeśli skontaktują się Państwo z nami, w szczególności drogą telefoniczną albo poprzez pocztę e-mail (adres e-mail, numer telefonu, inne dane, które nam Państwo przekażą).

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne do skorzystania przez Państwa z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu.

Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administrator danych osobowych decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, czyli jak Państwa dane będą wykorzystywane.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych w domenie lgseeds.pl jest Limagrain Europe SAS z siedzibą w Biopôle Clermont Limagne, rue Henri Mondor, 63360 Saint-Beauzire, Francja, będąca 100% udziałowcem Limagrain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, o nadanym nr NIP 7822908597, REGON 521581054, KRS 0000959111. Z administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na wskazany adres, telefonicznie (tel.: +48 61 657 19 85) lub za pomocą poczty elektronicznej: office.plspam prevention@limagrain.com.

W Limagrain został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw związanych z ich przetwarzaniem. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Małgorzata Klejny. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem: iodspam prevention@limagrain.com.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane, w tym dane osobowe?

Państwa dane, w tym dane osobowe, będziemy przetwarzać w jednym lub kilku z poniższych celów:

Jeśli zawrą Państwo z nami umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej możliwość dostępu on-line do konta uczestnika programu lojalnościowego), będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy (czyli na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO”). Założenie konta użytkownika na https://www.lgseeds.pl/moje-lg upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego obsługi (np. danych podanych przez Państwa w profilu tego konta). Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.

Możemy przetwarzać dane w celu zapewniania bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenia, czy do Państwa konta nie loguje się nieuprawniona osoba), prowadzenia pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści), prowadzenia marketingu bezpośredniego. W celu marketingowym i statystycznym możemy przetwarzać Państwa dane przez tworzenie porównań i zestawień z danymi innych użytkowników oraz analizę takich porównań i zestawień. Takie przetwarzanie danych odbywa się w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Limagrain (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Za Państwa zgodą, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przetwarzamy dane w celach marketingowych. Są to dane zapisane w plikach cookie w Państwa urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym dane udostępniane w historii przeglądania i dane zbierane podczas Państwa aktywności na stronach w domenie lgseeds.pl), wraz ze zautomatyzowaną analizą Państwa aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach. W ten sposób ustalamy Państwa potencjalne zainteresowania dla dostosowania reklamy. Dane te przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Nie muszą jej Państwo udzielać, nie zablokuje to dostępu do treści naszych stron. Mogą Państwo też ograniczyć zakres albo wycofać zgodę w dowolnym momencie.

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, np. wypełniając odpowiedni formularz na jednej z naszych stron, możemy też przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia oferty lub informacji handlowych Limagrain lub naszych partnerów.

Państwa dane przetwarzamy także gdy jest to wymagane przepisami prawa np. z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane związane z dostępem on-line do konta uczestnika programu „LG Bon Ami” będą przetwarzane w okresie aktywności konta oraz po jego likwidacji – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane związane z konfiguracją konta zostaną jednak usunięte bezpośrednio po jego likwidacji.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, w szczególności dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody albo do czasu zrealizowania celu, dla którego zgoda została wyrażona (zależnie od tego, co nastąpi pierwsze).

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tego interesu lub wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

Dane przetwarzane w celach podatkowych będą przetwarzane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, m.in. dostawcom usług IT (zwłaszcza usług i narzędzi analitycznych opisanych w dalszej części tej Polityki), agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odpowiedniej umowy z Limagrain, chroniącej Państwa interesy. Podmioty te mogą przetwarzać dane tylko w takim zakresie, w jakim im to zlecimy i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych zapisanych w plikach cookies w Państwa urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności na stronach) przez naszych partnerów, może odbywać się przetwarzanie danych w celach marketingowych, obejmujących zautomatyzowaną analizę aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Państwa potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy, w tym dzięki umieszczaniu znaczników internetowych (cookies itp.) na Państwa urządzeniach i odczytywanie takich znaczników. Dane te mogą być udostępniane naszym partnerom oraz wybranym przez Państwa Dystrybutorom.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mogą Państwo żądać od Administratora:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych (w tym uzyskania kopii takich danych),
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Mają państwo prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec profilowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Państwa żądanie dotyczące Państwa danych poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych poza EOG?

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych partnerów, np. Google LLC, mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, a Państwa dane mogą być przekazane takim partnerom tylko za Państwa zgodą.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych na naszej stronie internetowej znajdują się w Polityce cookie – w części POLITYKA CIATECZEK (COOKIES).