Promocja nasion rzepaku „Asy na Twoje pole”

 

Promocja nasion rzepaku „Asy na Twoje pole”

 

Zadeklaruj zakup odmian mieszańcowych rzepaku LG do końca czerwca i zdobądź bonus!!!
Promocja trwa do 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w promocji?

 1. Do 30 czerwca 2017 r. złożyć deklarację zakupu na odpowiednią ilość materiału siewnego odmian mieszańcowych LG, wynikającą z zasad promocji.
 2. Odebrać bon produktowy na materiał siewny dowolnej odmiany mieszańcowej, wypełniony przez Przedstawiciela Terenowego Limagrain po złożeniu i podpisaniu Deklaracji Zakupu.
 3. Dokonać zakupu zadeklarowanej ilości materiału siewnego do dnia 18 sierpnia 2017 r. i zrealizować bon na materiał siewny dowolnej odmiany mieszańcowej w cenie 1 grosz/jednostkę siewną.
 4. Przesłać kopię faktury zakupu deklarowanej ilości materiału siewnego do Przedstawiciela Terenowego Limagrain do dnia 18 sierpnia 2017 r.

 

Szczegółowy regulamin sprzedaży premiowanej poniżej.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ
„ASY NA TWOJE POLE”

 1. Organizatorem sprzedaży premiowanej „ASY NA TWOJE POLE” jest Limagrain Central Europe Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, zwany dalej Limagrain. Limagrain jest właścicielem marki nasiennej LG.
 2. W akcji mogą wziąć udział rolnicy, którzy w terminie do 18 sierpnia 2017 r. zakupią pakiet jednostek siewnych dowolnych odmian mieszańcowych hodowli LG, lub kilka pakietów wg zasad opisanych w punkcie 5. Rolnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Premiowane produkty promocyjne odmian mieszańcowych noszą nazwy: LG ARCHITECT, ARSENAL, ANDERSON, ARCHIMEDES, ANDROMEDA, ACAPULCO, ADMIRAL, ALABAMA, ALABASTER, ALESSIO, ALEXANDER, ALICANTE, AMAZON, ARCHIBALD, ARIZONA, ASTRONOM, ATENZO.
 4. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w sprzedaży premiowanej jest zadeklarowanie zakupu premiowanego pakietu lub pakietów do dnia 30 czerwca 2017 r. poprzez podpisanie Deklaracji Zakupu, dostarczonej przez Przedstawiciela Terenowego Limagrain.
 5. Zakup pakietów odmian mieszańcowych LG będzie premiowany w następujący sposób:
  1. BONUS Srebrny 10 + 1
   Zakup pakietu 10 jednostek siewnych (10 x 1,5 mln nasion) dowolnej odmiany mieszańcowej premiowany jest 1 jednostką siewną (1 x 1,5 mln nasion) tej samej, wybranej odmiany mieszańcowej w cenie promocyjnej 1 grosz/jednostkę siewną.
  2. BONUS ZŁOTY 30 + 4
   Zakup pakietu 30 jednostek siewnych (30 x 1,5 mln nasion) dowolnej odmiany mieszańcowej, premiowany jest 4 jednostkami siewnymi (4 x 1,5 mln nasion) tej samej, wybranej odmiany mieszańcowej w cenie promocyjnej 1 grosz/jednostkę siewną.
 6. Zakupu materiału siewnego w ramach promocji można dokonać w punktach handlowych dystrybutorów firmy Limagrain. Zakupów poszczególnych premiowanych pakietów można dokonywać u różnych dostawców, firma Limagrain nie wskazuje, ani nie rekomenduje ceny zakupu materiału siewnego. Firma Limagrain zastrzega sobie prawo do zaprzestania promowania którejkolwiek z odmian wymienionych w punkcie 5 w czasie trwania akcji promocyjnej z powodu niedostępności materiału siewnego.
 7. Z chwilą podpisania Deklaracji Zakupu premiowanych odmian mieszańcowych hodowli LG, Przedstawiciel Terenowy Limagrain przekaże klientowi imienny bon na materiał siewny odmiany, wyliczony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.
 8. Bon produktowy nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt LG.
 9. Rozliczenie Deklaracji Zakupu polega na dostarczeniu do Przedstawiciela Terenowego Limagrain kopii faktury lub faktur zakupu zadeklarowanych pakietów premiowanych odmian. Dostarczenie faktur powinno się odbyć niezwłocznie po dokonaniu zakupu, a najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 r.
 10. Niedokonanie zakupu materiału siewnego rzepaku zgodnie z Deklaracją Zakupu skutkuje zerwaniem porozumienia i utratą ważności bonu produktowego.
 11. Reklamacje związane ze sprzedażą premiowaną muszą być składane w formie pisemnego powiadomienia Organizatora przez uczestnika przez cały czas jej trwania nie później niż do 30 września 2017 r. (decyduje data nadania pisma). Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie 7 dni od powzięcia decyzji.
 12. Podpisanie Deklaracji Zakupu stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną promocją oraz wzięcia udziału na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 14. Wszelkie sprawy wynikające z niniejszego Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Dane kontaktowe
- po dokonaniu zamówieniu chcę dołączyć do programu lojalnościowego "Dzień dobry".

Dystrybutor, u którego chcesz zakupić nasiona

Przedstawiciel terenowy LG (dane tylko do odczytu)


Wstępnej deklaracji można dokonać korzystając z poniższego formularza, dokonując wyborów wg. poniższych punktów:

 1. Proszę określić ilość jednostek siewnych odmian, których zakupem jest Pani/Pan zainteresowana/y (wielokrotność 10)
 2. System automatycznie wyliczy ilość przysługujących bonusowych jednostek siewnych

Zamówienie
Asy na Twoje pole

Odmiany objęte bonusem

Bonus za to zamówienie

Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu wstępnej deklaracji zakupu zostanie wysłane potwierdzenie na adres email podany w formularzu. Wkrótce skontaktuje się z Panią/Panem przedstawiciel terenowy LG, aby szczegółowo omówić warunki promocji.

Małe logo LG Seeds
Logo Limagrain